Navigáció

Hogyan védjük személyes adataid a Virgo-ban?

 

Adatkezelési tájékoztató kiválasztási folyamatban résztvevők részére

 

A személyes adataid védelme fontos számunkra, ezért jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy a Virgo Systems Kft. a toborzás során milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezel, továbbá milyen szervezési és technikai intézkedéseket tesz meg az adatvédelmi szabályok betartása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató a természetes személyeket megillető adatvédelmi jogokat is tartalmazza.

Az álláspályázatra, illetve a munkaerő-kölcsönzésre jelentkezőket „jelölt”-nek nevezzük. Az adatvédelmi jogszabályok a természetes személyeket „érintett”-nek nevezik, ezért a „jelölt” mellett vagy helyett ezt a kifejezést is használjuk az Adatkezelési tájékoztatóban.

Az álláspályázatra vagy munkaerő-kölcsönzésre jelentkezés benyújtásának feltétele a jelen Adatkezelési tájékoztató megismerése akkor is, ha a jelölt közvetlenül, és akkor is, ha közvetítőn (munkaerőközvetítő vállalkozáson, vagy más természetes személy ajánlásán) keresztül kerül a kapcsolatba a Virgo-val. A jogi személy közvetítők adatkezelőnek minősülnek, s a Virgo úgy tekinti, hogy a személyesadat-kezelésük jogszerű és az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tehát az adatkezeléssel (beleértve az adattovábbítást is) kapcsolatos minden információt a jelölt rendelkezésére bocsátanak. A természetes személy ajánlására érkező személyes adatok tekintetében a Virgo feltételezi, hogy a jelölt tudomással bír a természetes személy ajánlásáról, s az önéletrajza átadása előtt a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte.

 

1.   Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő: Virgo Systems Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Virgo)

Székhelye és postacíme: H-1055 Budapest, Szent István krt. 17. 1. emelet 6.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-391374

Adószáma: 12497278-2-41

E-mail címe: info@virgo.hu

Honlap: https://virgo.hu/

2.  Az adatkezelésre vonatkozó fontosabb jogszabályok

3.  Adatkezelési tevékenységek

 

3.1.   Az álláspályázathoz és toborzáshoz kapcsolódó adatkezelés

3.1.1.   A személyes adatok kezelésének célja

A Virgo – többek között – állást vagy megbízást kereső, vagy amiatt érdeklődő szakemberek (jelöltek) felkutatásával, kiválasztásával és kiszervezésével, illetve állás- vagy megbízási lehetőségek ismertetésével, jelöltekhez eljuttatásával foglalkozik. A jelöltek (érintettek) személyes adatai kezelésének célja egy meghirdetett állás vagy megbízás közvetítése, illetve állás vagy megbízási lehetőség felkutatása a jelölt számára, valamint a kiválasztási eljárás lefolytatása.

3.1.2.  A kezelt személyes adatok köre

Az állás vagy megbízás közvetítéséhez a következő adatok szükségesek:

Az előzőekben felsorolt adatkörökön kívül a Virgo kezeli mindazokat a személyes adatokat, amelyeket a jelölt a toborzás és az állás- vagy munkaerő-kölcsönzés (beleértve a kiválasztási eljárást is) során rendelkezésre bocsát (pl. a jelölt profilja közösségi oldalon, családi állapot, érdeklődési kör, motivációs levél tartalma).

3.1.3.  A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a jelölt hozzájárulása, amelyet az álláspályázatra vagy munkaerő-kölcsönzésre jelentkezéssel, illetve a kiválasztási folyamat során a Virgo adatkezelési hozzájárulásának elfogadásával biztosít.

3.1.4. A személyes adatok kezelésének időtartama

Az álláspályázatra vagy munkaerő-kölcsönzésre jelentkezők adatai kezelésének időtartama: az adatkezelési hozzájárulás elfogadásától számított 2 év. Ezt követően – ha a jelölt az adatai kezeléséhez a hozzájárulását nem adja meg ismét – a jelölt adatait töröljük.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható, amely egyúttal a kezelt személyes adatok törlését is jelenti (lásd még 8-as pont). Egyes személyes adatok (pl. személyazonosító, elérhetőségi adatok) törlését követően a Virgo toborzási szolgáltatása nem vehető igénybe.

3.1.5.  A személyes adatok forrása

A jelölt személyes adatai vagy a jelölttől közvetlenül, vagy munkaerőközvetítéssel foglalkozó partnereinken keresztül érkezhetnek a Virgo-hoz. A jelölt személyes adatainak (pl. önéletrajzának) közvetítője lehet természetes személy (pl. munkatársi ajánlás) vagy jogi személy. A Virgo úgy tekinti, hogy a jelölt az önéletrajza továbbításáról tudomással bír, továbbá annak a természetes személy közvetítőnek való átadása előtt a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte.

A jogi személy közvetítők önálló adatkezelők, ezért a Virgo feltételezi, hogy a tevékenységük során a rájuk vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban írottaknak megfelelnek, beleértve azt is, hogy a jelöltet tájékoztatták a személyes adatai hozzáférhetőségéről és/vagy továbbításáról.

3.2.  Panaszokkal, érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos adatkezelés

3.2.1.  A személyes adatok kezelésének célja

Amennyiben a Virgo állás- vagy munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásával, az ügyintézéssel kapcsolatban problémád lenne, vagy élni kívánsz a 7. pont szerinti jogaiddal, keress meg minket az 1. pont szerinti elérhetőségeinken.

3.2.2. A kezelt személyes adatok köre

A panaszok kezeléséhez, valamint az érintetti jogok gyakorlásához a következő személyes adatok szükségesek:

A személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve) teljes körű kezelésére csak abban az esetben kerül sor, ha ez a panasz elbírálásához vagy az érintetti jog gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges. Ha a Virgo-nak kétsége támad a panaszt tevő vagy az érintetti jogát gyakorló kilétével kapcsolatban, akkor további azonosító adatok megadását kérheti. Ha az érintett nem bocsátja rendelkezésre a személye azonosításához szükséges azon személyes adatokat, amelyek a panasz kezeléséhez vagy az érintetti jogai gyakorlásához feltétlenül kellenek, a Virgo – az indok feltüntetésével – elutasítja panaszt, vagy megtagadja az érintetti jogok gyakorlását.

3.2.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A panasz kezelésével vagy az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az általános adatvédelmi rendelet 15-18. és 21. cikkei szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

3.2.4. A személyes adatok kezelésének időtartama

A panasz kezelésével vagy az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a panasz elintézésének vagy az érintetti jog gyakorlásának lezárásától számított 5 év (Ptk. szerinti általános elévülési idő).

4.   Adatfeldolgozás

A Virgo a jelöltekkel kapcsolatos személyes adatokat elektronikusan kezeli, amelyhez a Zoho Recruit modulját (Hiring software | Automated hiring platform – Zoho Recruit) veszi igénybe. A Zoho adatvédelmi és adatbiztonsági elveiről itt (Zoho – Data Privacy and our stand against surveillance.) az adatkezelési tájékoztatójáról pedig itt (GDPR Guide | Free e-book – Zoho Recruit) olvashatók további részletek.

5.  Adattovábbítás

A Virgo a jelölttel való megegyezésnek megfelelően továbbítja a jelölt személyes adatait mindazok számára, akik a jelöltet érdeklő állás- vagy megbízási lehetőséggel rendelkeznek, vagy ilyet találhatnak a jelölt számára.

Ezen túlmenően a Virgo csak jogszabályban meghatározott célból és módon adja át az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél (pl. hatóság, bíróság, vagy más állami szerv) számára.

6.   Adatbiztonság

A Virgo megfelelő informatikai, szervezeti és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisülése ellen. Az informatikai rendszerben tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózott, vagyis mindig ellenőrizhető, hogy ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá. A kezelt személyes adatokhoz a Virgo erre felhatalmazott, képzésben részesült munkatársai férhetnek hozzá, kizárólag a munkaköri feladataik ellátása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben.

7.  Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

7.1   Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Virgo-tól arról, hogy

A Virgo az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött válaszlevélben teljesíti.

Abban az esetben, ha az érintett az e pont szerinti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az érintett e pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Virgo jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A Virgo a kérelem teljesítését megelőzően, a kérelem tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti az érintettől.

7.2  Helyesbítéshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Virgo módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét) vagy egészítse ki a hiányos személyes adatokat.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amelynek megtörténtéről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A Virgo a helyesbített adatokról tájékoztatja azokat, akiknek az érintett személyes adatait továbbította, feltéve, hogy a tájékoztatás nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

8.   Törléshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Virgo-tól az összes vagy egyes személyes adatainak törlését. A törlést a Virgo abban az esetben nem teljesíti, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a Virgo az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az eredményről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levéllel értesíti.

A Virgo az adatok törléséről tájékoztatja azokat, akiknek az érintett személyes adatait korábban továbbította, feltéve, hogy tájékoztatás nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

8.1. Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Virgo zárolja. A zárolás az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített tárolással történik. Ez azt jelenti, hogy a tároláson kívül más adatkezelési művelet nem végezhető az adattal. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi a személyes adatok zárolt tárolását. A személyes adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait a Virgo jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Virgo zároltan kezeli a személyes adatokat, a hatósági eljárás befejezését követően pedig törli vagy tovább kezeli azokat.

8.2. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Virgo a személyes adatot az érintett hozzájárulása nélkül nem toborzás céljából továbbítaná, felhasználná.

A Virgo az érintett tiltakozását legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, és az eredményről (beleértve az esetleg jogellenesen kezelt személy adat törléséről szóló közlést is) az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levéllel értesíti.

9.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében a Virgo-hoz fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Ha az érintett úgy véli, hogy a személyes adatai védelméhez fűződő jogai sérelmet szenvedtek, jogorvoslatért fordulhat a következő hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

honlap: www.naih.hu

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:  https://birosag.hu/torvenyszekek)

10.  Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Virgo fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelési tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi felügyeleti hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van.

————————————————————————————–

11. A sütikre vonatkozó tájékoztató

11.1 Sütik és webjezők A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető. A Virgo Systems Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

11.2 Az adatkezelés jogalapjai, céljai Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza. Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

11.3 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Cookie megnevezése

Cookie céljának meghatározása

Lejárat dátuma

SESS#

Session cookie, az oldal megjelenítéséhez, alapvető működéséhez szükséges

session

_ga

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

2 year

_gat

a Google Analytics által használt mérő kód gyorsító

session

_gid

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

2 year

collect

a Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközével kapcsolatban

session

pll_language

nyelv

1 year

 

11.4 A személyes adatok címzettjei A rögzített adatokat a Virgo Systems Kft. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 

Hatálybalépés dátuma: 2024. június 17. 

 

 

How do we protect your personal data at Virgo?

Privacy policy

The protection of your personal data is important to us. For this reason, this Privacy Policy explains the types of personal data that Virgo Systems Kft. processes in the course of its recruitment activity, the purpose and legal basis of such processing, as well as the organisational and technical measures it implements to comply with the data protection rules. The Privacy Policy also sets out the data protection rights that natural persons are entitled to.

The persons applying for jobs or recruitment services are named “applicants”. The data protection legislation names the natural persons “data subjects”, therefore – in addition to or instead of “applicant” – this term is also used in the Privacy Policy.

Those applying for a job or employment recruitment services are required to get acquainted with this Privacy Policy irrespective of whether the applicant comes into contact with Virgo directly or via an intermediary (via a job advertising or employment agency, or through the recommendation of another natural person). Legal person intermediaries shall be deemed as data controllers, and Virgo considers their processing of personal data to be lawful and compliant with the data protection legislation, i.e., they provide all information relating to processing (including data transmission) to the applicant. Concerning personal data of those recommended by a natural person, Virgo presumes that the applicant is aware of the recommendation of such a natural person and that he or she got acquainted with this Privacy Policy before handing over his or her CV.

 

1. Name and contact details of the data controller

Data controller: Virgo Systems Kft. (hereinafter: Data Controller or Virgo)

Registered seat and mailing address: H-1055 Budapest, Szent István Boulevard. 17. 1. floor 6.

Registration authority: Company Registry Court of Budapest

Company registration number: 01-09-391374

Tax number: 12497278-2-41

E-mail address: info@virgo.hu

Website: https://virgo.hu/

2. Main legislation relating to data processing

3. Processing activities

3.1. Processing relating to job applications and employment agency

3.1.1. Purpose of the processing of personal data

Virgo is engaged in searching for, selecting, and placing professionals seeking a job or a contract, or interested in a job or a contract (applicants), as well as presenting job or contract opportunities, and sending such opportunities to the applicants. The purpose of the processing of the personal data of applicants (data subjects) is to draw the applicant’s attention to an advertised job or contract or to search for a job or contract opportunity for the applicant, as well as to conduct the selection process.

3.1.2. Scope of the processed personal data

The following data are required for recruiting an applicant for a job or a contract:

In addition to the scope of data listed in the foregoing, Virgo processes all personal data that the applicant provides to it during recruitment and placement for a job or contract (including the selection process) (e.g., the applicant’s profile on social media, marital status, interests, the content of the cover letter).

3.1.3. Legal basis of the processing of personal data

The legal basis for processing personal data is the applicant’s consent, which is provided by applying for the job or temporary employment, and by approving Virgo’s data consent during the selection process.

3.1.4. Period of the processing of personal data

The processing of the data of those applying for a job or recruitment services: until the withdrawal of the consent to data processing, but up to 2 years from the acceptance of the GDPR consent. After 2 years – if the applicant does not renew his or her consent – we will delete his or her data.

The consent given to processing can be withdrawn at any time, which also signifies the erasure of the processed data (see also point 8). After the erasure of certain personal data (e.g., identification data, contact information), the recruitment services of Virgo can no longer be used.

3.1.5. Source of personal data

The personal data of the applicant may be received by Virgo either directly from the applicant or via an intermediary. The intermediary of the personal data of the applicant (e.g., CV) can be a natural person (e.g., recommendation by a colleague) or a legal person. Virgo presumes that the applicant is aware of the submission of his or her CV and that he or she got acquainted with this Privacy Policy before handing over his or her CV to the natural person intermediary.

Legal person intermediaries are independent data controllers; therefore, Virgo presumes that in their activities, they comply with the provisions of the data protection legislation applicable to them, including informing the applicant of the accessibility and/or transfer of his or her data.

3.2. Data processing relating to complaints and the exercise of the data subject’s rights

3.2.1. Purpose of the processing of personal data

Should you have any problems in connection with the job or recruitment services of Virgo or the administration or you wish to exercise your rights under point 7, contact us at any of our contact details provided under point 1.

3.2.2. Scope of the processed personal data

The following personal data are necessary for the handling of complaints or the exercise of the data subject’s rights:

 

The identification data (name, place and date of birth, mother’s name) are fully processed only if it is indispensable for the adjudication of the complaint or the exercise of the data subject’s right. If Virgo has any doubt concerning the identity of the person submitting the complaint or exercising the data subject’s right, it may request further identification data to be provided. If the data subject fails to provide the personal data necessary for identifying his or her person which is indispensable for the handling of the complaint or the exercise of the data subject’s rights, Virgo has the right to reject the complaint or refuse the exercise of the data subject’s rights by giving reasons.

3.2.3. Legal basis of the processing of personal data

The legal basis of the personal data concerning the handling of complaints, or the exercise of the data subject’s rights is point (b) of paragraph 1 of Article 6 of the GDPR, i.e., the fulfilment of the legal obligation under Articles 15-18 and 21 of the General Data Protection Regulation.

3.2.4. Period of the processing of personal data

Period of the processing of the personal data relating to complaint handling or the exercise of the data subject’s rights: 5 years from addressing the complaint or completing the exercise of the data subject’s rights (general limitation period referred to in the Civil Code).

4. Processing of data

The personal data concerning the applicants are processed by Virgo by electronic means, using the module of Zoho Recruit (Hiring software | Automated hiring platform – Zoho Recruit). Further details concerning Zoho’s data protection and security principles can be found here (Zoho – Data Privacy and our stand against surveillance.), and those of its privacy notice are available here (GDPR Guide | Free e-book – Zoho Recruit).

5. Data transmission

Virgo transmits the applicant’s personal data according to the agreement with the applicant to those who offer the job or contract opportunity the applicant is interested in or may find such jobs or contracts for the applicant.

Furthermore, Virgo only transfers to third parties (e.g., authority, court and other public entities) the personal data processed by it for the purpose and in the manner specified in the legislation.

6. Data security

Virgo ensures with appropriate IT, organisational and personnel measures the protection of the personal data it processes from – among other things – unauthorised access or the unauthorised change or destruction thereof. Access to the personal data stored in the IT system is logged, that is, it can always be verified who and when accessed which personal data. The personal data processed can be accessed by Virgo’s authorised and trained staff, exclusively for the purpose and to the extent necessary for performing their job functions.

7. The rights of the data subjects relating to data processing

7.1. Right to receive information, right of access

By using the contact information specified in point 1, the data subject can request Virgo in writing to provide information on the types of

If the data subject requests the information under this point in several copies, the Data Controller is entitled to charge a reasonable fee proportionate to the administrative costs incurred concerning the preparation of the additional copies.

If the data subject’s right of access under this clause affects the rights and freedoms of others adversely – in particular, their business secrets or intellectual properties, Virgo is entitled to refuse the execution of the data subject’s request to the necessary and proportionate extent.

Given that the exercise of the right of access is guaranteed to the data subject personally, Virgo will request the identification of the applicant’s person prior to the execution of the request. The Data Controller has the right to request the data subject to specify the content of the request, to name the requested information and data processing activities to adequately comply with the request.

Virgo will comply with the data subject’s request within up to one month by sending a letter of response to the contact information provided by the data subject.

7.2. Right to rectification

By using the contact information provided under point 1, the data subject can request Virgo to modify any of his or her data (for example, he or she may change his or her e-mail address or other contact information at any time) or to complete incomplete personal data.

The Data Controller will comply with the request within up to one month and notify the data subject of the execution in a letter of response sent to the contact information provided by the data subject.

Virgo informs of the rectification of those to whom it has transmitted the personal data concerned provided that the provision of this information is not impossible or does not require disproportionate effort from the Data Controller.

8. Right to erasure

 

The data subject may request the deletion of all or specific personal data from Virgo in writing via the contact details provided in point 1. Virgo will not fulfil the deletion request if legislation requires the continued storage of personal data.

 

If there is no such obligation, Virgo will process the data subject’s request within up to one month and inform the data subject of the result via a letter sent to the contact address provided by the data subject.

 

Virgo will notify those to whom the data subject’s personal data has previously been transferred about the deletion of the data, provided that such notification is not impossible or does not require disproportionate effort from the Data Controller.

 

8.1. Right to restriction of data processing (to have data blocked)

By using the contact information provided under point 1, the data subject can request Virgo in writing to process his or her personal data in a restricted manner. Blocking takes place by unambiguously marking the restricted nature of data processing and storing the data separately from any other information. This means that no operation other than storage may be carried out with the data. Blocking shall last as long as the ground specified by the data subject renders the blocked storage of the personal data necessary. The data subject may request the blocking of the personal data if he or she believes that Virgo has processed his or her personal data unlawfully, but it is necessary for the conducting of the administrative or judicial procedure initiated by the data subject that the Data Controller shall not erase the personal data. In this case, until a request is received from the authority or court, Virgo processes the personal data in a blocked manner, and it will erase or continue to process them after the conclusion of the administrative or judicial procedure.

8.2. Right to object

The data subject may object to data processing in writing through the contact details provided in point 1 if Virgo would transfer or use the personal data for purposes other than recruitment without the data subject’s consent.

Virgo will assess the data subject’s objection within up to one month and notify the data subject of the result (including notification of the erasure of any unlawfully processed personal data) in a letter of response sent to the contact information provided by the data subject.

9. Options to enforce rights and legal remedies relating to data processing

The data subject can contact Virgo to enforce his or her rights relating to the processing and protection of his or her personal data by using the contact information specified in point 1.

If the data subject believes that his or her rights relating to the protection of his or her personal data have been violated, he or she can apply to the following authority:

Hungarian National Authority for Data Protection (NAIH)

registered seat: H-1055 Budapest, Falk Miksa street. 9-11.

postal address: H-1363 Budapest, Pf. 9.

phone: +36 (1) 391-1400

website: www.naih.hu

email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

If the data subject experiences the unlawfulness of the processing of his or her personal data, he or she may initiate court proceedings (civil proceedings) against the Data Controller. The adjudication of the action falls within the competence of the regional court. At the option of the data subject, the action may also be initiated before the regional court according to the domicile of the data subject (contact information of the regional courts can be found at the link below: https://birosag.hu/torvenyszekek

10. Updating and accessibility of the Privacy Policy

Virgo reserves the right to unilaterally amend this Privacy Policy. The Privacy Policy may be amended in particular if the amendment is required due to any change in the legislation, the practice of the data protection supervisory authority, a business need, or a newly identified security risk.


11.  Cookie policy

11.1 Cookies and web beacons A cookie is a little information package made of letters and numbers. The web server automatically sends the cookie to the visitor’s browser upon first loading of the site. The visitor’s computer or mobile device stores the cookie for a time period defined by the person placing the cookie. When next visiting the website the browser sends back the cookie to the web server. Then the web server based on the received data can identify the computer or mobile device sending the cookie and can connect cookies sent by the same device. The cookie provides the web server with information on activities between visits. The web beacon is a small, often not recognizable image placed on the website. Placing web beacons gives statistical data on the visitors movements on the site. Virgo Systems Kft. places cookies and web beacons on their sites to recognize visitors that previously already have been on their websites, to monitor the visitor’s interests, to perfect user experience, to display personal ads and to make the websites more secure.

11.2 The lawful basis and purposes of processing The lawful bases of processing is your consent that can be managed or withdrawn any time in the browser settings. The purposes of the processing are to identify users, to differentiate them from each other, to identify users’ actual processes, to store data they share and to prevent data loss.

11.3 Processed data types and the length of the processing Processing includes personal identification numbers, dates and times. Visitors and users of the website are affected by it.

Cookie type

Cookie’s purpose

Expiration date

SESS#

Session cookie, required to display the site and to ensure basic functionalities

session

_ga

Unique measuring code that generates statistical data of the website usage

2 year

_gat

Google Analytics measuring code excelerator

session

_gid

Unique measuring code that generates statistical data of the website usage

2 year

collect

Sends visitor’s device data to Google Analytics

session

pll_language

Language

1 year

 

11.4 The receivers of personal data The recorded data is processed by Virgo Systems Ltd.’s employees. We don’t use automated decision-making on the recorded cookies, we don’t collect personal data of you from third parties.

June 17, 2024

BAR 21 BAR 22